Kallelse Årsmöte Höst

Publicerad: 2019-10-25

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE HÖST 2019

Torsdagen den 28 november 2019 kl 19.00 i Restaurang Sporren.

Dagordning enligt stadgarna § 21

1. Fastställande av röstlängd för mötet.

2. Fråga om mötet blivit utlyst på rätt sätt.

3. Framställande av föredragningslista.

4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

5. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.

6. a) Fastställande av medlemsavgifter.

b) Fastställande av verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret.

7. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

8. Val av

a) Klubbens ordförande för en tid av ett (1) år

b.1) Halva antalet ledamöter i styrelsen för en tid av två (2) år.

b.2) Halva antalet ledamöter i styrelsen för en tid av ett (1) år.

c) Två (2) suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett (1) år.

d) Två (2) revisorer jämte suppleanter för en tid av ett (1) år. I detta val får styrelsens ledamöter inte deltaga.

e) Tre (3) ledamöter i valberedningen för en tid av ett (1) år av vilka en skall utses till ordförande.

f) Ombud till GDF:s möten.

9. Övriga frågor och information.

Varmt välkomna!

Styrelsen Ljungbyhed GK

Motioner ska sändas till styrelsen via klubben@ljungbyhedsgk.se senast den 31/10-2019.

De handlingar som enligt stadgar ska anslås före årsmötet finns att tillgå i klubbhuset senast 2019-11-20.