ÅRSMÖTE VÅR OCH BOLAGSSTÄMMA LGS AB

Publicerad: 2020-01-25

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE VÅR OCH BOLAGSSTÄMMA LGS AB

Torsdagen den 12 mars 2020, kl.19.00 i Klubbhuset

 

Dagordning årsmöte vår, Ljungbyheds GK

1. Fastställande av röstlängd för mötet.

2. Fråga om mötet blivit utlyst på rätt sätt.

3. Fastställande av föredragningslista.

4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

5. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.

6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.

b) Styrelsens årsredovisning av resultat- och balansräkningen för det senaste räkenskapsåret.

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under de senaste verksamhets- och räkenskapsåret.

8. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med resultat-och balansräkningen.

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

10. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

11. Övriga frågor (information, diskussion).

Direkt efter årsmötet hålls bolagsstämma i Ljungbyheds Golfservice AB.

 

Dagordning bolagsstämma, LGS AB

1. Val av ordförande och protokollförare på stämman.

2. Deltagarlista.

3. Godkännande av dagordning.

4. Val av justeringsman.

5. Prövning av om stämman blivit sammankallad i laga ordning.

6. Framläggande av årsredovisning.

7. Framläggande av resultaträkning och balansräkning.

8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst/förlust enligt den fastställda bolagsordningen.

9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

10. Stämmans avslutning.

 

Varmt välkomna! 

Styrelsen i Ljungbyheds GK och Ljungbyheds Golfservice AB

 

Motioner ska vara styrelsen tillhanda via e-post: klubben@ljungbyhedsgk.se senast den 13 februari 2020.

De handlingar som enligt stadgar ska anslås före årsmötet finns att tillgå i klubbhuset from 5 mars 2020.